دوره های سازمان ملی استاندارد

موسسه آموزش عالی صالحان دارای مجوز رسمی در سطح ملی جهت ارائه دوره های آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد .

 

“آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی

 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی IEC/ISO17025″

ارزیابی انطباق

آشنایی و تشریح الزامات ISO9001:2008

مدیریت کیفیت efqm

“آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت

کیفیت بر اساس استاندارد ISO14001″

“آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی

 ومنطقه ای،بین المللی و کارخانه ای”

نظام آراستگی محیط کار5s

مدیریت تعارض

حلقه های کیفیت

آشنایی و تشریح الزامات ISO9001:2015

مدیریت کسب و کار

آشنایی با CRM

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001

مدیریت زمان