برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

گردشگری

چاپ

مؤسسه آموزش عالی صالحان  با همکاری موسسات آموزشی و گردشگری  استان تهران در راستای تقویت بنمایه علمی صنعت گردشگری کشور و در راستای ترویج و توسعة دانش عمومی و تخصصی فعالان حوزة گردشگری و جهانگردی، اقدام به برگزاری دوره های غیر حضوری (الکترونیکی) در این حوزه نموده است. 

بدیهی است تمامی دوره های ارائه شده  طبق چهارچوب های محتوایی دوره های رسمی اداره کل مطالعات و آموزش گردشگری بر روی سایت بارگذاری شده اند و تمامی دروس تئوری دوره ها از طریق داشبورد آموزش مجازی ارائه خواهند شد . در پایان دوره و بعد از موفقیت در آزمون آنلاین هر دوره  به فراگیران محترم گواهینامه  معتبر اعطا خواهد شد.

 

 

                                                                                       به امید آبادانی سرزمین...